Bild2 Bild2

24t / 7 dage ugentligt +49 (0)3334 21 25 01

Almene forretningsbetingelser

1. Gyldighedsområde

Alle indgåede forretninger mellem Transtext Sprachendienst og kunderne er baseret på grundlag af denne AFB. Ved afgivelse af en ordre anerkender kunden AFB’en, uanset om ordren afgives pr. telefon, fax, personligt, via internettet eller på anden måde. Andre betingelser, selv om de fremgår af kundens ordreseddel, anerkendes ikke, medmindre de specifikt bekræftes af oversættelsesbureauet. AFB’en er på ethvert tidspunkt tilgængelig på internettet for kunden og/eller kan fås i papirform på kontoret. Ved ordreafgivelsen er Transtext Sprachendienst ikke forpligtet til at gøre opmærksom på anvendelsen af de gældende AFB.

2. Grundlaget for oversættelses-/tolkningsvirksomheden

Adria-Sprachenservice tilbyder oversættelse og tolkning på mere end 40 sprog. Disse tjenester leveres af freelance oversættere/tolke, der arbejder sammen i et netværk, og som fra kontoret i Schwerin får betroet de enkelte opgaver. Grundlæggende er et eksamensbevis som oversætter og/eller tolk forudsætning for samarbejdet med Transtext Sprachendienst. Oversættelserne bliver lavet af indfødte talere af målsproget, med særlig vægt på medarbejderens individuelle faglige specialisering. Ved oversættelse af certifikater og andre dokumenter, der skal bevidnes, bliver der i Tyskland anvendt offentligt udpegede og generelt edsvorne hhv. svorne/autoriserede oversættere.

3. Sprogundervisning

Kontraktforholdet starter med begge parters underskrivning af kontrakten. Vi forbeholder os ret til i særlige tilfælde af organisatoriske eller lignende årsager, at flytte eller aflyse kurser. Sprogkurser er inddelt i kursusenheder; forudsat intet andet er skriftligt anført, anses de anførte priser for sprogkursusenheder som priser pr. sprogkursusenhed (2 x 45 minutter). Der bliver planlagt et minimum antal kursusenheder.

Kursusmaterialer, eksamen, certificering og yderligere ydelser faktureres separat i forhold til omkostninger eller efter aftale.

Deltageren opfordres til at deltage regelmæssigt i undervisningen.

Ved firma og individuel undervisning kan fravær, der meddeles Transtext Sprachendienst mindst 24 timer før kurset, flyttes gratis, såfremt de afholdes inden for tre måneder efter den aftalte undervisnings afslutning. Ved holdundervisning er tilbagebetaling på grund af fravær udelukket.

4. Tavshedspligt

Transtext Sprachendienst forpligter sig til at hemmeligholde alle forhold, der står i relation til oversættelser eller tolkning for kunden.

5. Ordreafgivelse

Kunden kan afgive ordren i mundtlig, skriftlig eller elektronisk form. Som nødvendige oplysninger anses målsproget, ønsket termin, særlige format- og/eller terminologi krav. Hvis beregnet til specielle formål, såsom offentliggørelse, anvendelse i forskellige kulturelle områder indenfor samme sprog (for eksempel USA og GB, eller Spanien og Argentina), påhviler det kunden at informere Transtext Sprachendienst herom. Undlader kunden ved ordreafgivelsen at fastsætte særlige krav eller undlader han i strid med anderledes lydende aftaler at stille understøttende materiale (som f.eks. firmainterne ordlister, forberedte taler) til rådighed inden for det aftalte tidsrum, vil derved opståede mangler hhv. oversættelsesfejl være på kundens bekostning.

6. Levering

Oversættelserne vil blive sendt pr. e-mail, telefax eller med posten. De kan også afhentes på vores kontor. Ved hasteordrer kan en kurér- eller taxaservice benyttes efter aftale med kunden.

7. Betingelser

a) Beregningsgrundlag

Alle priser er uforbindende. De angives i Euro og uden moms. Priser beregnes normalt efter normlinjer (55 tegn inklusive mellemrum). Efter særlig aftale kan der aftales faste beløb for foreliggende tekster hhv. i detaljer planlagte tolkeindsatser. Ved mere omfangsrige tekster kan afregningen foregå i rater.

Under særlige omstændigheder som for eksempel ved ordreafgivelse af en tolkeindsats fra privatpersoner eller afgivelse af ordrer fra kunder i kendte økonomiske vanskeligheder, kan der blive krævet en forskudsbetaling. Ved tolkning beregnes tjenesten baseret på den anvendte tid. Påbegyndte timer bliver rundet op til 30 hhv. 60 minutter. Den tid tolken skal bruge for at komme til arbejdsstedet og tilbage igen, bliver afregnet med timeprisen for tolkeindsatsen sammen med tolkningen og fremmødetiden. Opståede omkostninger (rejse-, hotel- og forplejningsomkostninger, osv.) afholdes af kunden. Tolkens bopæl er rejsens begyndelse og rejsens afslutning, med mindre et andet sted er aftalt.

b) Datoer

Tidspunktet for tolkeydelsen skal aftales helt klart. Transtext Sprachendienst forsikrer en nøje overholdelse, medmindre der foreligger force majeure, herunder også udfald af internetforbindelse eller andre uundgåelige tekniske vanskeligheder. Leveringen af oversatte tekster sker på et mellem kunden og Transtext Sprachendienst aftalt tidspunkt, der kun undtagelsesvis må overskrides for ikke at gå på kompromis med kvaliteten. Levering til kunden anses for at være sket i det øjeblik, hvor Transtext Sprachendienst har sendt eller overgivet (personlig udlevering, leveringsdato i følge e-mail protokol, poststemplet) arbejdet til kunden.

c) Betalingsbetingelser

Regninger fra Transtext Sprachendienst skal betales inden 14 dage efter modtagelsen. Under visse omstændigheder skal der forudbetales en del af det forventede fakturabeløb, dog udelukkende efter forudgående aftale.

Overskrides forfaldsdatoen, er Transtext Sprachendienst berettiget til at opkræve renter i henhold til sædvanlige bankrenter, samt eventuelle inkassoomkostninger. Opstår der i særlige tilfælde andre udgifter, der er nødvendige for at opfylde ordren, faktureres disse i tillæg til det aftalte honorar. Transtext Sprachendienst forbeholder sig ret til i enkelte tilfælde at knytte udleveringen af arbejdet sammen med udligning af tidligere fakturaer.

8. Ejendomsforbehold

Indtil alle skyldige fakturaer er udlignet er oversættelsen alene Transtext Sprachendienst’s ejendom, ophavsretten forbliver hos Transtext Sprachendienst, og kunden har på ingen måde brugsret.

9. Ansvar og ansvarsfraskrivelse

Vi garanterer teksternes indholdsmæssige, ortografiske samt grammatisk korrekte oversættelse. Opdager kunden alligevel en fejl i oversættelsen, er han forpligtet til at melde dette til Transtext Sprachendienst inden for en frist på 14 dage. Efter udløb af denne frist, anses teksten for modtaget og accepteret; ethvert yderligere ansvar er udelukket. Transtext Sprachendienst har efter anmeldelse af fejl, retten til korrigering, fører dette ikke til det ønskede resultat, er der også ret til en anden korrigering. Først derefter har kunden ret til afslag hhv. annullering af ordren. Grundlæggende påtager vi os udelukkende ansvaret for forudsigelige, typisk opståede skader og til ordreværdien (pris for oversættelsen). Undtaget fra ansvaret er fejl eller unøjagtigheder i oversættelsen, der er opstået som følge af forsømmelse fra kundens side, såsom manglende levering af specifikke ordlister, manglende oplysninger om oversættelsens formål, manglende tilstedeværelse af en fuldt læsbar kildetekst osv. Undlader kunden at gøre opmærksom på, at oversættelsen er beregnet til offentliggørelse, er enhver hæftelse for eventuelle nødvendige nye oversættelser, tilpasninger til kravene i det berørte kulturområde, samt muligvis opstået tab af anseelse, udelukket. Undlader kunden at gøre opmærksom på, at oversættelsen er beregnet til tryk, eller forsømmer eller nægter han at overlade os den seneste version inden ordren til tryk afgives, til en fornyet korrekturlæsning og frigivelse til tryk, påtager Transtext Sprachendienst sig intet ansvar for eventuelt opståede fejl. I tilfælde af overtrædelse af ophavsret, samt i tilfælde hvor krav fra tredjemand bliver stillet, fritager kunden Transtext Sprachendienst fra ethvert ansvar. Endvidere er ansvar udelukket, hvis en oversættelse fejlagtigt eller ufuldstændigt overføres elektronisk, eller oversættelsen på den ikke elektroniske transportvej går tabt eller bliver beskadiget. Under alle omstændigheder er hæftelsen for Transtext Sprachendienst for opståede umiddelbare skader på grund af bevislige oversættelsesfejl, begrænset til et maksimum på 50.000,- € i de enkelte tilfælde. Kravets forældelsesfrist udgør et år, der løber fra overtagelsen.

10. Referencer og links

Trods omhyggelig kontrol, påtager vi os intet ansvar for indholdet i eksterne links. For indholdet på linkede sider, er det udelukkende deres udgiver, der er ansvarlig.

11. Ophævelse af kontrakten

En ophævelse af kontrakten er kun mulig i de tilfælde, hvor leveringsdatoen er overskredet i uacceptabel grad, kunden har givet rimelig yderligere frist, denne igen ikke er blevet overholdt, eller i tilfælde af manglende kvalitet, tre gange foretaget forbedringskorrektioner og såfremt et afslag ikke er muligt. En ophævelse af kontrakten er kun gyldig, hvis den forelægges Transtext Sprachendienst i skriftlig form. Opsiger kunden kontrakten af andre, for ham vigtige grunde, har Transtext Sprachendienst ret til erstatning for tabt fortjeneste, svarende til ordrens samlede værdi.

12. Ret og jurisdiktion

Samtlige forretningsforbindelser mellem Transtext Sprachendienst og dennes kunder, er underlagt tysk ret under udelukkelse af international ret. For begge kontraktpartnere er jurisdiktionen for Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern gældende.

13. Gyldighed

Er en eller flere bestemmelser ugyldige, påvirkes gyldigheden af de øvrige ikke heraf. Træffes der ved kontraktindgåelsen særlige aftaler mellem Transtext Sprachendienst og kunden, der afviger fra dele af AFB’en, beholder de ikke berørte dele i AFB’en deres gyldighed.

Transtext Sprachendienst

Zur Ragöse 1, 16230 Chorin, OT Neuehütte Dato: 20.06.2016

DIN KONTAKTPERSON

Har du spørgsmål?

Oleg 
03334 - 21 25 01
info@transtext-sprachendienst.de